Antylogarytm – liczba logarytmowana

Antylogarytm – liczba logarytmowana, czyli liczba którą poddaliśmy logarytmowaniu

Antylogarytm  liczba będąca wynikiem podniesienia podstawy logarytmu do potęgi, której wykładnikiem jest dany logarytm.

Antylogarytm jest odwrotnością logarytmu.

Logarytm, którego podstawa zostanie podniesiona do potęgi o wykładniku takim jak ten logarytm, jest antylogarytmem.

 

Antylogarytm – dla logarytmu dziesiętnego, którego podstawą jest 10:

Obliczanie antylogarytmu to 10 do potęgi tegoż logarytmu daje szukaną wartość, czyli logarytm dziesiętny ze 100 to jest 2 a więc 10 do potęgi 2 to 100 czyli szukany antylogarytm, podsumowując 2 to logarytm a 100 to antylogarytm.

W przypadku logarytmu naturalnego antylogarytm to e do potęgi tegoż logarytmu.

 

Logarytmy kiedyś i dzisiaj

Dawniej logarytmy były używane do szybkiego mnożenia liczb za pomocą tablic logarytmicznych (zamieniano je na łatwe dodawanie ich logarytmów). Tablice logarytmiczne były podstawową pomocą do obliczeń naukowych, geodezyjnych, astronomicznych i inżynierskich. Z powodu wyparcia tablic logarytmicznych przez kalkulatory i komputery, właściwie wyszły z użytku, podobnie jak suwak logarytmiczny.

 

Antylogarytm jest niezwykle pomocny przy przeliczaniu miary nieliniowej wyrażonej w decybelach dB na liniową

Wyliczając antylogarytm możemy w prosty sposób skalę decybelową przeliczać na liniową.

Przeliczanie dB na miarę liniową: np. 35 dB /10 = 3.5 otrzymaliśmy logarytm liczby wcześniej logarytmowanej, następnie podnosimy 10 do potęgi tegoż logarytmu 3.5 co da nam wynik którego szukamy 3162, czyli liczbę w mierze liniowej.