Przykład wniosku o wydanie pozwolenia na zainstalowanie anteny radiokomunikacyjnej na dachu budynku mieszkalnego

Przedstawiony niżej wniosek przeszedł. Prezes i wiceprezes, oraz zarząd spółdzielni wspomagany działem technicznym, wyszukiwali coraz to nowe problemy żeby mnie zniechęcić, i dla tego mój wniosek zawiera chyba wszytko co może zawierać żeby obronić sprawę. Zarząd spółdzielni wystosował pismo opiniujące mój wniosek do policji, ponieważ na moim bloku policja użytkuje kilka anten. Policja początkowo nie chciała się zgodzić gdyż była obawa interferencji, po odbyciu telefonicznej  rozmowy osobistej, z oficerem policji odpowiedzialnym za łączność dostałem pozytywną opinię z wyłączeniem pasma 2m. Takie rozwiązanie satysfakcjonuje mnie, pasm jest dużo, więc mogę nie korzystać z tego jednego pasma.  Gdy już decydenci spółdzielniani zostali dociśnięci do muru, to skierowali mój wniosek na głosowanie do rady nadzorczej spółdzielni.

Nawet rada nadzorcza nie znalazła podstawy aby obalić mój wniosek. Podsumowując, dostałem zezwolenie na instalację anteny na dachu 20 piętrowego budynku w centrum Warszawy współdzieląc powierzchnię dachową z antenami policji.

Wniosek po drobnych modyfikacjach może zaadaptować pod siebie każdy radioamator i starać się o zezwolenie na montaż anteny, życzę sukcesu.

 

WNIOSEK

 

Jan Kowalski                                                                                                                                              Warszawa 01.12.12017r.

ul.Nieznaleziona 13 m7                                                                                              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum I

                                                                                                                                                ul.Świętokrzyska 31/33A  Warszawa

Zwracam się z wnioskiem o zezwolenie na zainstalowanie amatorskiego systemu antenowego na dachu

budynku przy ulicy Nieznalezionej 13 w którego skład wchodzi:

Antena

Rotor zmieniający kierunek anteny

Podstawa masztu antenowego

maszt antenowy (rura fi 70 mm) wysokość 2,90 m powyżej dachu budynku wraz z rotorem i anteną

(zgodnie z prawem budowlanym maszt wysokości do 3m ponad wysokość budynku nie wymaga żadnych zgłoszeń czy zezwoleń)

Skrzynka antenowa do sterowania pracą anteny.

Kabel koncentryczny (antenowy)

Kable sterujące skrzynką antenową oraz rotorem kierunku anteny.

Montaż i poprowadzenie kabla antenowego z dachu do lokalu mieszkalnego

według wytycznych Działu Technicznego Spółdzielni.

Mocowanie masztu przy pomocy obejm oraz śrub stalowych

Maszt ze stali ocynkowanej o średnicy 70 mm wysokość 2.9 m.

Antena na pasma radioamatorskie.

Informuję że posiadam Pozwolenie Radiowe kategorii 1 na używanie

radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

– załącznik nr. 1

Podstawą prawną do wydania powyższego pozwolenia jest pozytywne zdanie egzaminu państwowego

na operatora służby radiokomunikacyjnej amatorskiej przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z zakresu elektroniki i rozchodzenia fal radiowych, zasad BHP, techniki urządzeń nadawczo – odbiorczych.

– świadectwo operatorskie załącznik nr.2

Do zainstalowania urządzenia radioamatorskiego wymagane jest pozwolenie radiowe (zwane licencją)

z przydzielonym indywidualnym znakiem wywoławczym.

Aby uzyskać pozwolenie radiowe, należy zdać egzamin państwowy i uzyskać uprawnienia operatorskie.

Tak więc moje kwalifikacje zostały potwierdzone zdanym egzaminem państwowym.

Oświadczam iż jestem członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców i od wielu lat przeprowadzam łączności z innymi krótkofalowcami na całym świecie, mam duże doświadczenie w budowie i instalacji anten, jak również w ich prawidłowej eksploatacji.

Oświadczam iż mój zawód to monter anten i urządzeń radiokomunikacyjnych, pracowałem w tym zawodzie przez okres 10 lat, między innymi w MPWiK, Kampinoskim Parku Narodowym,  Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, zapewniałem łączność Straży Miejskiej na terenie województwa Mazowieckiego.

Instalowałem maszty antenowe oraz anteny, a także same radiostacje we wszystkich gminach województwa Mazowieckiego. W okresie w którym pracowałem w wyżej wymienionych instytucjach, odpowiadałem za łączność awaryjną, dziś nazywaną kryzysową z 49 gminami. Posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe uprawnia mnie do instalacji systemu antenowego zgodnie ze wszystkimi zasadami BHP.

Zobowiązuję się, że przez cały okres eksploatacji zespołu antenowego, będę utrzymywał instalację antenową,

w prawidłowym stanie technicznym, przeprowadzał okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego oraz konserwacje w/w konstrukcji. Ponadto oświadczam że ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku eksploatacji mojego systemu antenowego, zobowiązuje się usunąć lub pokryć koszty napraw. Instalacja antenowa zostanie objęta ubezpieczeniem OC.

Moja stacja radiowa to sprzęt najwyższej klasy, fabryczne urządzenie japońskiej firmy YAESU,

model: FT-1000 MP MARK V, posiada homologację oraz wszelkie atesty dopuszczające do użytkowania na terenie UE oraz USA i Japonii a także we wszystkich państwach świata, z wyjątkiem Korei Północnej, nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt, jak również nie zakłóca pracy innej aparatury. Instalacja anteny krótkofalarskiej jest mi niezbędna do wykonywania łączności w służbie radioamatorskiej jak również łączności kryzysowej. Obecnie jest to bardzo utrudnione ponieważ muszę pełnić dyżury po za miejscem zamieszkania z powodu braku instalacji antenowej.

Moja stacja jest włączona do wykorzystywania przez Wydział Kryzysowy Urzędu Wojewódzkiego, jako awaryjna łączność w sieci Wojewody Warszawskiego na wypadek klęsk żywiołowych / Prawo Telekomunikacyjne ustawa z dnia 21.07.2004 r. DZ.U. 73 poz. 852 z dnia 06.09.2000 r. z późniejszymi zmianami Art. 64 , 65 /.

Załączam opinię klubu łączności kryzysowej załącznik nr. 4

Otrzymałem pozytywną opinię Komitetu Domowego załącznik nr.3

Instalacja zostanie wykonana przez specjalistyczną firmę, i nie będzie zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców oraz bezpieczeństwu nieruchomości. Antena którą zamierzam zamontować jest anteną fabryczną, posiadającą atest i właściwą wytrzymałość mechaniczną. Instalacja systemu antenowego będzie zamontowana do wskazanej wcześniej konstrukcji szkieletowej z rur stalowych ocynkowanych bez naruszenia poszycia dachu, na maszcie nie przekraczającym wysokości 3 metrów ponad wysokość dachu.

Całość konstrukcji posiadać będzie instalacje odgromową trwale podłączoną do instalacji odgromowej budynku.

Z poważaniem  Jan Kowalski

Załączniki :

1.Licencja / zezwolenie / na posiadanie i używanie urządzenia nadawczo – odbiorczego.

2. Świadectwo Radiooperatora klasy A

3. Opinia Komitetu Domowego budynku Nieznalezionej 13

4. Opinia Prezesa klubu zarządzania kryzysowego

5. Opinia Prezesa 37 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców

 

 

To co poniżej, znalazłem w necie na różnych forach internetowych i zebrałem tu najciekawsze informacje które mogą się przydać w razie spraw spornych z władzami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

 

Antena połączona z budynkiem

Jeśli natomiast sąsiad postawiłby maszt antenowy w taki sposób, aby był on połączony z budynkiem (na przykład na dachu), to mógłby to uczynić zgodnie z wymogami prawa i wystarczyło by, aby w tym celu złożył u miejscowego starosty zgłoszenie (dotyczy to konstrukcji o wysokości powyżej 3 metrów; przy niższych masztach do 3m zgłoszenie nie jest wymagane).

Przy czym montaż masztu powyżej 10 m na dachu budynku wymaga dodatkowo dołączenia rysunków konstrukcyjnych zakupionego masztu i ewentualnie (na żądanie starosty) obliczeń wytrzymałościowych.

Wskazuje na to treść art. 29 ust. 2 punkt 15 prawa budowlanego, zgodnie z którym pozwolenia na budowę nie wymaga instalowania urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych. Przy czym wykonanie robót budowlanych może być zakwalifikowane jako instalowanie tylko wtedy, jeśli nastąpi przymocowanie (połączenie, przyłączenie) urządzenia instalowanego do innego obiektu w sposób pozwalający na jego odinstalowanie bez uszkodzenia bądź naruszenia struktury obiektu „podstawowego” (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25.04.2010 r. – ISA/Kr 360/10).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864 z 2005 r. ze zmianami).

Zakazują ci wieszać antenę? Podaj ich do sądu

Wiele spółdzielni mieszkaniowych wprowadza uchwały, w których zakazują wieszania anten satelitarnych na ścianach czy też balkonach, przylegających do mieszkań. Czy mają do tego prawo? Spółdzielnie powołują się na prawo budowlane oraz na kwestie estetyczne. Z tego pierwszego powodu podstaw do wydawania zakazów nie ma. Według Art. 29 ustawy o prawie budowlanym nie wymaga się żadnego pozwolenia na budowę przy instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych. Jednak pełnej swobody nie mamy.

Na korzyść mieszkańców i najemców lokali przeważają liczne wyroki sądów w sprawach, jakie lokatorzy wytaczali swoim wspólnotom mieszkaniowym. Najczęściej orzeka się na podstawie dwóch przepisów:

– Ustawa o własności lokali – art. 12 ust. 1 – „właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem”.

– Kodeks cywilny – art. 206 – „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.
Jeśli zatem chcemy zamontować antenę na tzw. części wspólnej to inni współwłaściciele muszą się zgodzić. Mogą także wyrazić warunki, na podstawie których dokonamy montażu.

Prawo stoi po twojej stronie

Takim przykładem może być wyrok gdańskiego Sądu Apelacyjnego z 2009 roku, który uchylił uchwałę wspólnoty mieszkaniowej. Jej zapisy były tak skonstruowane, że właściciel lokalu chcąc zainstalować antenę satelitarną musiał otrzymać zgodę od zarządcy oraz zawrzeć umowę i płacić za korzystanie z tzw. nieruchomości wspólnej. Wspólnota mieszkaniowa tłumaczyła to chęcią powstrzymania samowoli właścicieli lokali oraz obawy przed zniszczeniem budynku w wyniku montażu anten. Sąd w uzasadnieniu podał także, że zapisy uchwały „(…)naruszają uzasadnione interesy powodów. Nieruchomość, której dotyczy sporna uchwała, oprócz funkcji mieszkalnej pełni również funkcję użytkową i również ta okoliczność winna być uwzględniana przy podejmowaniu uchwał dotyczących nieruchomości wspólnej.”

Właściciel lokalu we wspólnocie ma prawo zamontować antenę

Co do zasady wspólnota mieszkaniowa nie może odmówić właścicielowi lokalu montażu instalacji do odbioru RTV i Internetu

Tomasz B., właściciel mieszkania w jednym z bloków w Białej Podlaskiej, zwrócił się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej o zgodę na zamontowanie na dachu anteny RTV, aby odbierać bezpłatny sygnał telewizji cyfrowej (budynek nie ma zbiorczej anteny RTV, ale korzysta z płatnej telewizji kablowej). Chciał też na kominie zamontować antenę do odbioru Internetu, gdyż jego żona zakwalifikowała się do projektu szkoleniowego, w ramach którego uzyskała bezpłatny dostęp do Internetu. Warunkiem korzystania z niego jest montaż odpowiedniej instalacji. Na balkonie mieszkania (położone jest na piętrze) okazało się to niemożliwe, bo nie było sygnału. Wspólnota mieszkaniowa uchwałą nie wyraziła na to zgody. Uzasadniła, że dach został wyremontowany i aby go nie uszkadzać, wszystkie anteny indywidualne zostały zdjęte. Ponadto montaż może spowodować niebezpieczeństwo uszkodzenia komina i zakłócić jego funkcje. Sąd Okręgowy w Lublinie stwierdził, że wspólnota mieszkaniowa, odmawiając zgody na montaż anteny na dachu budynku, naruszyła prawo Tomasza B. do swobodnego podejmowania decyzji oraz dokonywania wyboru dóbr i usług. Wspólnota nie może bowiem zmuszać właściciela lokalu do uiszczania opłat na rzecz operatora telewizji kablowej, jeśli ma możliwość montażu anteny na dachu i korzystania z bezpłatnej telewizji cyfrowej. Instalacja anten  nie musi się wiązać z uszkodzeniem elementów budynku Ponadto wbrew stanowisku wspólnoty instalacja anten nie musi wiązać się z uszkodzeniem elementów budynku. Jeśli wspólnota obawia się, że spowoduje to jakiekolwiek uszkodzenie elewacji lub pokryć dachowych albo zagrozi bezpieczeństwu, może zgodę na montaż uzależnić od spełnienia określonych warunków, np. aby dokonała go osoba z uprawnieniami, lub też zastrzec, że wszelkie ewentualne uszkodzenia zlikwiduje właściciel lokalu, który montuje antenę. Wyrok co do zasady utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Lublinie (sygnatura akt: I ACa 262/11), podkreślając jednak, że podstawą prawną uchylenia uchwały jest art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali – naruszenie uzasadnionego interesu właściciela lokalu. Sąd wskazał, że Tomasz B. jest właścicielem lokalu mieszkalnego i współwłaścicielem części budynku i nieruchomości, na której budynek jest położony. Na podstawie art. 140 i 144 kodeksu cywilnego ma prawo do korzystania z mieszkania zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, powstrzymując się jedynie od działań, które mogłyby zakłócić korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Zdaniem sądu wspólnota mieszkaniowa mogłaby wyrazić negatywne stanowisko w tej sprawie tylko wówczas, gdyby montaż instalacji zakłócił ponad przeciętną miarę prawo innych właścicieli nieruchomości do korzystania z ich praw. Tu takie okoliczności nie zachodzą. sygnatura akt: I ACa 262/11 

Prawa do anten bronią nam nie tylko nasze wewnętrzne krajowe przepisy, ale także międzynarodowe, ustanowione przez Unię Europejską. W razie niekorzystnego wyroku w Polsce, możemy odwołać się do Strasburga.

Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie anten satelitarnych 27 czerwca 2001 roku gdzie wyraźnie stwierdzono, że „prawo do anteny” ma każdy. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich traktuje prawo wolności jednostki jako prawa podstawowe. Dodatkowo prawo do posiadania odbiornika satelitarnego, czy radiowego, wynika też między innymi z prawa do swobodnego przepływu usług. Zakaz montowania anten byłby ograniczeniem w dostępie do usług, co jest niezgodne z prawem unijnym.
– Odmowy zgody na montaż nie można uzasadniać możliwym zniszczeniem elewacji lub pokryć dachowych, bowiem z zasady instalacja anteny nie powoduje istotnego naruszenia stanu elewacji, okien, balkonów czy pokryć dachowych i nie musi automatycznie wiązać się z ich uszkodzeniem – tłumaczy Tomasz Cudowski, redaktor naczelny miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”.

W tym samym duchu wypowiada się również Parlament Europejski w odpowiedzi na petycję złożoną przez mieszkańców Niemiec, którym utrudniono montaż anteny satelitarnej. Rozstrzygnięcia dotyczą też Polski.

„Z pewnością nie można utrudniać montażu anteny satelitarnej ani poprzez zbyt kosztowne warunki instalacji i użytkowania, co spowodowałoby ograniczenie przysługującej każdemu możliwości odbioru wszystkich programów, które wybierze, ani tym bardziej poprzez ogólny zakaz lub nieuzasadnioną odmowę czy sprzeciw np. z przyczyn estetycznych lub technologicznych” – stwierdzono w odpowiedzi.

Zarówno wypowiedź eksperta, jak i stanowisko Komisji Europejskiej nie pozostawiają wątpliwości. Z zakazami można walczyć a prawdopodobieństwo negatywnego rozstrzygnięcia w sądzie, na naszą niekorzyść, jest znikome. Ale to jednak nie oznacza, że możemy robić wszystko co nam się podoba!

Co mogą wspólnoty?

W tej samej odpowiedzi na niemiecką petycję parlamentarzyści wyrazili się w sprawie ograniczeń, z którymi może spotkać się osoba chcąca zamontować antenę. Indywidualne prawo do montażu anteny satelitarnej, które wchodzi w zakres wolności wyrażania opinii, powinno być stosowane z poszanowaniem pewnych warunków informowania i ustalania, właściwych w szczególności dla bloków wielorodzinnych, oraz powinno być analizowane osobno w odniesieniu do każdego przypadku – stwierdzili członkowie komisji parlamentu rozpatrujący sprawę.

Musimy pamiętać, że to na nas spoczywa koszt pokrycia wszelkich napraw szkód, które mogły powstać w wyniku montażu. Możemy się spotkać także z ograniczeniami co do miejsca montażu, np. antena generalnie tak, ale tylko na poręczy balkonu, nie na ścianie ponieważ narusza to elewację budynku. Poważniejszymi ograniczeniami są takie wymogi jak konieczność przeprowadzenia instalacji pod nadzorem zarządcy nieruchomości lub osoby, która posiada uprawnienia budowlane, czy też obowiązek demontażu na wezwanie wspólnoty – np. na czas remontu.

– Z montażem indywidualnych anten na zewnętrznych ścianach bloku sprawa nie jest prosta, bo zakazać co prawda nie można, ale dowolność w tym względzie też nie jest dopuszczalna. Anteny do niedawna były montowane całkowicie dowolnie, co nierzadko skutkowało uszkodzeniami elewacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Zrozumiałe jest zatem, dlaczego wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie zawsze były temu niechętne i odmawiały zgody na instalację – podkreśla Tomasz Cudowski, redaktor naczelny miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”.

OPINIA PRAWNA

W przedstawionym stanie faktycznym zakładam, iż osoby, które pragną używać urządzeń krótkofalarskich posiadają pozwolenia radiowe, gdyż w myśl art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73 poz. 852 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 4 i art. 6 tej ustawy, używanie urządzeń radiowych wymaga posiadania pozwolenia radiowego. Nie wymaga natomiast pozwolenia radiowego m.in. używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego używanego w służbie radio-komunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania przez właściwy do tego organ krajowy lub zagraniczny, na okres nie przekraczający 3 miesięcy. Ponadto stosownie do art. 26 prawa telekomunikacyjnego obsługiwanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Jeżeli chodzi o pozwolenie radiowe to zgodnie z art. 142 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego pozwolenia wydane na podstawie ustawy o łączności, udzielone wraz z przydziałami częstotliwości dla tych urządzeń, stają się z mocy prawa pozwoleniami w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Aktualnie organem właściwym do wydawania i cofania pozwoleń radiowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W przypadku spełnienia warunków określonych w prawie telekomunikacyjnym zagadnienie dotyczące warunków, które może postawić spółdzielnia mieszkaniowa na postawienie anten można analizować jedynie na gruncie cywilnoprawnym, a konkretnie na gruncie prawa spółdzielczego – ustawy z dnia 16 września 1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 1995 r. Nr 54 poz.288) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz.27).

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. W myśl zaś art. 1 ust. 5 spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości.

Nie wydaje się jednak, aby spółdzielnia miała prawo wprowadzenia generalnego zakazu stawiania anten lub wprowadzania warunków montażu anten sprzecznych z przepisami prawa.

Spółdzielnia może uzależnić zgodę na montaż anteny od wykazania, iż użytkownik posiada stosowne pozwolenia wynikające z prawa telekomunikacyjnego oraz ewentualnie określić warunki techniczne, montażowe. Każdy kto posiada własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ma także prawo współwłasności w częściach wspólnych nieruchomości (w tym dachu) , jednak z uwagi na brak fizycznego wydzielenia części przypadającej na danego współwłaściciela (co może nastąpić przez zniesienie współwłasności) trudno będzie wykazać, iż dana osoba używa dachu w ramach swojego udziału we współwłasności dachu a więc tu reguluje Art. 206 KC Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Mgr Dorota Zielińska Radca Prawny PZK

Wystąpienie zakłóceń programów RTV spowodowanych nadajnikami radiowymi może przejściowo wystąpić z powodu.

Wadliwej instalacji odbiorczej lub odbiornik został wykonany niezgodnie z obowiązującymi normami. (np. brak podłączonej anteny odbiorczej lub podłączenie wykonane niewłaściwie, zamiast anteny podłączony kawałek spinacza biurowego lub inny drut, instalacja indywidualna wykonana niezgodnie z przepisami np.: niewłaściwy kabel, zbyt długie połączenia, niewłaściwe rozgałęźniki powodujące zbyt duże tłumienie sygnału odbiorczego, brak dobrego kontaktu w gniazdkach, wtyczkach i złączkach). Odbiornik nie spełnia normy odporności na obecność obcych pól elekromagnetycznych (PN EN 55020), ponieważ został niewłaściwie zbudowany przez producenta np. brak jest w stopniu wejściowym elementów blokujących sygnały radiowe innych częstotliwości, niewłaściwie wykonany wzmacniacz m.cz., który sam odbiera sygnały radiowe (a nie powinien), brak zabezpieczeń zasilacza, który przepuszcza sygnały radiowe z sieci energetycznej do wnętrza odbiornika itp.

Jedyną instytucją mogącą sprawdzić skąd pochodzą zakłócenia (nie muszą wcale pochodzić od radiostacji) oraz określić, po której stronie leży wina jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. To, że zakłócenia występują, a nawet to, że pochodzą z anteny radiostacji amatorskiej, wcale jeszcze nie jest wystarczającą podstawą do wydania nakazu do jej usunięcia, ponieważ wina może leżeć po stronie odbiorczej.

To może ustalić wyłącznie powołana do tego instytucja i nikt inny nie jest do tego uprawniony. Nigdy nie należy podejmować decyzji pod wpływem słów „ta antena zakłóca i należy ją usunąć” wypowiadanych przez lokatorów lub administratorów. Należy nadmienić, iż w przypadku gdy zakłóceniom podlegają programy zagraniczne nadawane na pasmach nie objętych ochroną oraz programy od stacji nie posiadającej koncesji, instytucja ta nie zareaguje na wezwanie, ponieważ odbiór takich programów nie jest objęty ochroną.

W przypadku gdy obie instalacje są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a zakłócenia występują nadal, należy zastosować odpowiednie filtry zarówno w instalacji RTV jak i nadajnika. Ewentualnie zainstalować w odbiorniku brakujące elementy (przeważnie zwyczajne kondensatory blokujące – nie zainstalowane tam przez producenta z oszczędności), zamienić przewody na ekranowane na wejściu wzmacniacza, zainstalować ekranowane kable do kolumn itp. Oczywiście te dodatkowe prace dopiero po dołączeniu do odbiornika właściwej anteny przy użyciu właściwych kabli i wyeliminowaniu niepewnych styków poprzez lutowanie połączeń. Usunięciem zakłóceń zajmuje się Urząd Komunikacji Elektronicznej we współdziałaniu zarówno z właścicielem urządzenia nadawczego jak i właścicielami urządzeń odbiorczych, ponieważ to ten właśnie urząd udziela pozwolenia na pracę urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych i żaden inny podmiot nie jest uprawniony do ograniczania pracy takich stacji. W szczególności uprawnienie takie nie przysługuje lokatorom lokali mieszkalnych ani administracji budynku. Prawem każdego obywatela zapisanym w konstytucji jest prawo do swobodnego komunikowania się z innymi, więc nikt nie jest uprawniony do jego ograniczania.

Użytkownikami urządzeń radiowych mogą być wszyscy obywatele na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.Do zainstalowania urządzenia amatorskiego trzeba mieć wydane pozwolenie (zwane licencją) z przydzielonym indywidualnym znakiem wywoławczym. Do uzyskania takiego pozwolenia trzeba zdać egzamin państwowy i uzyskać uprawnienia operatorskie. Tak więc amator krótkofalowiec nie jest zwykłym szarym obywatelem, ale człowiekiem, którego kwalifikacje zostały potwierdzone egzaminem państwowym. W szczególności amator krótkofalowiec, który jest zrzeszony w Polskim Związku Krótkofalowców i od wielu lat przeprowadza łączności z innymi krótkofalowcami na całym świecie, przeważnie ma bardzo duże doświadczenie w budowie i instalacji anten, jak również w ich prawidłowej eksploatacji. Dlatego instalacje antenowe amatorów krótkofalowców wykonane są profesjonalnie i na pewno nie stanowią żadnego zagrożenia dla nikogo. Ponadto amatorskie urządzenia radiowe pracują w zakresie fal krótkich, które nie wpływają na organizm człowieka i nie stwarzają żadnego niebezpieczeństwa. W szczególności radiostacje amatorskie są urządzeniami małej mocy i pracują przeważnie sporadycznie, przez bardzo krótkie okresy czasu, przedzielone długimi okresami braku aktywności lub nasłuchiwania. Wpływ fal radiowych na człowieka jest minimalny, a ich szkodliwość nigdy nie została udowodniona. Powstał mit, wykorzystywany przez media, o szkodliwości fal radiowych, co zapewne wzięło się z tego, iż fachowcy używają terminu „promieniowanie anteny”. I zostało to podchwycone przez niefachowców, dla których termin promieniowanie kojarzy się tylko z promieniotwórczością. Tymczasem antena nadawcza wcale nie promieniuje tylko emituje fale radiowe i nie ma to nic wspólnego z promieniotwórczością. Jeśli już mówimy o promieniotwórczości to znacznie większym zagrożeniem jest promieniowanie ekranu telewizora lub monitora komputerowego, bo to promieniowanie jest promieniowaniem jonizującym, a wszyscy z tych urządzeń korzystają i to przeważnie przez kilka godzin dziennie, a szkodliwość promieniowania tych urządzeń jest bagatelizowana. W zamian nagłaśniana jest szkodliwość fal radiowych i to akurat tych, które są nieszkodliwe tj. fal długich, średnich i krótkich. Jeśli już jakieś fale radiowe mają jakiś wpływ na człowieka, to raczej fale ultrakrótkie używane w telefonii komórkowej. Prawie wszyscy korzystają z telefonów komórkowych i przystawiają anteny nadajników bezpośrednio do samej głowy, a jakoś nikomu to jeszcze nie zaszkodziło. Tym bardziej nikomu nie może zaszkodzić antena krótkofalowa zainstalowana na dachu budynku. Wymiary takiej anteny są duże, ale nie znaczy to, że im większa antena tym większa moc promieniowania. To bzdura. Wymiary anteny podyktowane są głównie częstotliwością, na której pracuje i jest to tak, że im większa antena tym niższa częstotliwość, na której pracuje. Dodam jeszcze, że antena emituje fale radiowe głównie poziomo w kierunku horyzontu, częściowo w górę, a już najmniej w dół. Dlatego błędem jest zmuszanie przez administracje do instalowania anten na balkonach przy ścianach budynku, bo wtedy taka antena ma niską sprawność, duże straty i największy wpływ na urządzenia odbiorcze. Wymaga też zastosowania większych mocy nadajnika w celu uzyskania takiej samej słyszalności u korespondenta. Natomiast antena zainstalowana na dachu budynku na wysokim maszcie ma najmniejszy wpływ na urządzenia odbiorcze i nie wymaga stosowania dużej mocy nadajnika.

Najważniejsza sprawa: stawisz najpierw ATRAPY anten by przyzwyczaić ludzi.

Dzięki temu obronisz się prze donosami o zakłócanie a takie na pewno się pojawią jak tylko postawisz to na dachu. Zapraszasz UKE, przedstawiciela spółdzielni i okazuje się, że to kij od szczotki bądź sznurek a nie antena. Dzięki temu nie musisz udowadniać, ze nie jesteś wielbłądem. Potem stawiasz w to miejsce normalną antenę. Dowiedziałbym się czy w SM jest ktoś kto ma uprawnienia z nadzoru budowlanego.

Jesli tak po otrzymaniu zgody poszedlbym do niego i dogadal sie o odbior wyzszego masztu antenowego z antena.

Na instalację antenową powyżej 3 metrów wysokości (zgodnie z nowelą PB bodajże z 2010 r.) wymagane jest zgłoszenie do starostwa.

Pozwolenie na budowę już nie…

Co prawda w starostwie mogą zażądać pozwolenia na budowę ale tu wystarczy odwołanie do wojewody…

Na zgłoszeniu do starostwa wymagana jest zgoda zarządcy budynku, w tym wypadku SM.

Ja też uważam, że najpierw należy po dobroci. Sam idąc z odpowiednim pismem po przeczytaniu wielu podobnych wątków na różnych forach, szedłem z nastawieniem że idę na wojnę i nie obędzie się bez sądu.

Złożyłem pismo o wydanie warunków postawienia na dachu anteny. Prezes kręcił nosem, że jak mi wyda zgodę, to zaraz znajdzie się 10 kolejnych co chcą sobie satelitę postawić na dachu, bo z balkonu nie mają widoczności. Ale dostałem warunki. Postawiono mi dwa.

1. Kabel będzie poprowadzony tak aby nie uszkodzić elewacji.

2. Miejsce montażu na dachu wyznaczy wspólnota.

warto najpierw poprosić dz.techniczny aby określił warunki do zainstalowania anteny. Z mojego doświadczenia wiem że jest to dobry krok kiedy odpowiedzialni za stan techniczny budynku określą czego oczekują. Często potrafią wskazać firmę do której mają zaufanie w kwestii robót na dachu, etc i najważniejsze nie szukają wtedy dziury w całym.

znalazłem w internecie coś takiego,

1. Wyślij poleconym/zanieś do Zarządu podanie o zgodę na instalację, dołącz opis instalacji, projekt. Zażądaj potwierdzenia na kopii jej przyjęcia.

2. W przypadku otrzymania odpowiedzi odmownej, poinformuj Zarząd, że wobec wydania niezgodnej z prawem odmowy, w terminie takim i takim przystąpisz do instalacji. Poproś jeszcze raz o podanie warunków technicznych, bo nie chciałbyś uszkodzić dachu.

3. Zastosuj nożyce/szlifierkę kątową do przecięcia kłódki na dach i wykonaj instalację.

4. Opcjonalnie dokonaj ubezpieczenia Twojej anteny (jest firma ubezpieczeniowa, która to zrobi)

5. Jeśli zarząd zagrozi Ci, że antenę zdemontuje, poinformuj go pisemnie o odpowiedzialności karnej za zniszczenie mienia – to, że nie masz pisemnego zezwolenia na instalację nic tu nie zmienia, zniszczenie instalacji jest przestępstwem nawet jeśli była wykonana nielegalnie, podobnie jak jest nim zniszczenie nieprawidłowo zaparkowanego samochodu.

6. Jeśli Twoja antena zostanie zdemontowana lub uszkodzona, zgłoś sprawę na Policję, sprawę o zniszczenie mienia a nie o odmowę zgody na instalację.

Wznoszenie anten na dachach bez pozwolenia na budowę.

Wznoszenie anten i masztów na dachach budynków nie wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę. Trzeba o nie wystąpić tylko przy obiektach wolno stojących.

Od dziś zmieniają się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty telekomunikacyjne oraz ich usytuowanie. To skutek rozporządzenia ministra infrastruktury, które właśnie dziś wchodzi w życie.

Zgodnie z nowymi przepisami tylko wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wieże antenowe, będą uważane za obiekty budowlane. Budowlami telekomunikacyjnymi nie będą już natomiast maszty i anteny montowane na dachach budynków. Od dziś będą one zaliczane do kategorii urządzeń. W praktyce ma to bardzo duże znaczenie. Instalowanie anten i masztów na obiektach budowlanych nie będzie bowiem od dziś wymagało pozwolenia na budowę. W tej chwili są z tym duże problemy, a sądy w wielu podobnych sytuacjach orzekają odmiennie – raz uznają, że na tego typu inwestycje pozwolenie jest potrzebne, a innym razem że nie. Od dziś nie będzie już żadnych wątpliwości, że pozwolenie na budowę będzie konieczne jedynie w przypadku instalowania wolno stojącego masztu lub anteny. O pozwolenie będzie też musiał wystąpić inwestor, jeżeli wznoszony przez niego obiekt będzie znacząco oddziaływał na środowisko lub obszar Natura 2000.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie także do postępowań, które są już wszczęte.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 115, poz. 773).

Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem PB (przynajmniej rozdział 4, a w szczególności: Art 29, pkt 2.15) i art 30), które mówi, że:

– instalacje antenowe wystające ponad dach powyżej 3 m (maszt + antena) podlegają zgłoszeniu do odpowiedniego terytorialnie urzędu – czyli do Starostwa…

– Starostwo może w szczególnych przypadkach nakazać wystąpienie o pozwolenie budowlane, od którego można odwołać się do wojewody (mnie się udało z odwołaniem)…

Link do źródła: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

jesli chodzi o próby zainstalowani anteny na budynku którym zarzadza sp-nia lub gorzej wspólnota to niestety nie ma złotego środka, zreszta widac to w postach. opierając sie o własne doswiadczenia sugeruje jednak zaczać od luxnej rozmowy z działem technicznym sp-ni, ewentualnie w przypadku wspólnoty – zarządca budynku. pomagałem kilku kolegom i w każdym przypadku osiągalismy sukces. diał techniczny z reguły nie mówi nie tylko chcąc miec swięty spokój nie zgadza sie na żadne amatorskie montowanie czegokolwiek. ludzie od dachów wiedza co i jak i zrobią to dobrze. w każdym przypadku kier. dz.techn. odsyłała do wykonawcy/gwaranta dachu. czasem treba było poczekac bo zbliżał sie remont dachu i wtedy montowaliśmy rury/maszty i co tam było potrzebne. ale jak na wstepie to nie jest reguła bo kazda sp-nia czy wspólnota rządzi sie swoimi prawami. chce natomiast zasygnalizowac inny dowcip. na osiedlach ludzi trymaja zwierxzęta domowe w mieszkaniach. każdy wielbiciel/posiadacz psa kiedy go nabywa to nie pyta nikogo o zgode. wprowadza go do swojego mieszania niczym nowonarodzonego członka rodziny i tyle. na moim osiedlu do dzisiaj radni nie potrafia opanowac problemu wyjacych psów więc moja antena stoi juz 15 lat i nikomu nie wadzi. czemu o psach? bo rada osiedla usiłowała zmusić mnie do likwidacji masztu/anteny. napisałem krótką informacje iż zdejme antene nastepnego dnia kiedy tylko ustanie wycie psów po nocach. no i czekam już 15 lat na ten dzień.