Skróty klawiaturowe i znaki specjalne w MacOS

Skróty klawiszowe na komputerze Mac

Naciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy pozwala wykonywać czynności, które normalnie wymagają użycia myszy, gładzika lub innego urządzenia wskazującego.

Aby użyć skrótu klawiszowego, naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy modyfikujących, a następnie naciśnij ostatni klawisz skrótu. Na przykład, aby użyć skrótu kopiowania (Command+C), naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, następnie naciśnij klawisz C, po czym zwolnij oba klawisze. Menu i klawiatury komputera Mac często zawierają symbole odpowiadające określonym klawiszom, w tym klawiszom modyfikującym:

 • Command (lub Cmd) ⌘
 • Shift ⇧
 • Option (lub Alt) ⌥
 • Control (lub Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn

Na klawiaturze zaprojektowanej dla komputera z systemem Windows użyj klawisza Alt zamiast klawisza Option i klawisza z logo Windows zamiast klawisza Command.

Do niektórych klawiszy na klawiaturach Apple przypisane zostały specjalne symbole i funkcje, takie jak jasność wyświetlacza , jasność podświetlenia klawiatury  , funkcja Mission Control i inne. Jeśli te funkcje nie są dostępne na klawiaturze, niektóre z nich można odtworzyć, tworząc własne skróty klawiszowe. Aby użyć tych klawiszy jako klawiszy F1, F2, F3 lub innych standardowych klawiszy funkcyjnych, przytrzymaj również klawisz Fn.

Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i inne typowe skróty

 • Command+X: wycina zaznaczoną rzecz i kopiuje ją do schowka.
 • Command+C: kopiuje zaznaczoną rzecz do schowka. Działa też na plikach w Finderze.
 • Command+V: wkleja zawartość schowka w bieżącym dokumencie lub aplikacji. Działa też na plikach w Finderze.
 • Command+Z: cofa ostatnią wykonaną czynność. Następnie możesz nacisnąć klawisze Command+Shift+Z, aby przywrócić cofniętą czynność (anulować cofnięcie). W niektórych aplikacjach możesz cofać i przywracać wiele kolejnych czynności.
 • Command+A: zaznacza wszystkie rzeczy.
 • Command+F: znajduje rzeczy w dokumencie lub otwiera okno Znajdź.
 • Command+G: znajduje kolejne wystąpienie (jeśli istnieje) wcześniej znalezionej rzeczy. Aby przejść do poprzedniego wystąpienia, naciśnij klawisze Command+Shift+G.
 • Command+H: ukrywa okna aplikacji wyświetlanej na pierwszym planie. Aby wyświetlić aplikację z pierwszego planu i ukryć wszystkie pozostałe, naciśnij klawisze Option+Command+H.
 • Command+M: minimalizuje okno z pierwszego planu do Docka. Aby zminimalizować wszystkie okna aplikacji wyświetlanej na pierwszym planie, naciśnij klawisze Option+Command+M.
 • Command+O: otwiera zaznaczoną rzecz albo okno umożliwiające wybranie pliku do otwarcia.
 • Command+P: drukuje bieżący dokument.
 • Command+S: zachowuje bieżący dokument.
 • Command+T: otwiera nową kartę.
 • Command+W: zamyka okno wyświetlane na pierwszym planie. Aby zamknąć wszystkie okna aplikacji, naciśnij klawisze Option+Command+W.
 • Option+Command+Escwymusza zamknięcie aplikacji.
 • Command+spacja: pokazuje lub ukrywa pole wyszukiwania funkcji Spotlight. Aby przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu funkcji Spotlight w oknie Findera, naciśnij klawisze Command+Option+spacja. (Jeśli używasz dodatkowych źródeł wprowadzania do pisania w różnych językach, te skróty nie wyświetlają funkcji Spotlight, tylko zmieniają źródło wprowadzania. Dowiedz się, jak zmienić skrót klawiszowy powodujący konflikt).
 • Control+Command+spacja: wyświetla okno Podgląd znaków, w którym można wybierać ikony emoji i inne symbole.
 • Control+Command+F: wyświetla aplikację na pełnym ekranie, jeśli aplikacja obsługuje taką funkcję.
 • Spacja: wyświetla funkcję szybkiego podglądu, pozwalającą wyświetlić podgląd zaznaczonej rzeczy.
 • Command+Tab: przechodzi do ostatnio używanej otwartej aplikacji.
 • Shift+Command+3: tworzy zrzut ekranu całego widocznego obszaru. Dowiedz się więcej o skrótach tworzenia zrzutów ekranu.
 • Shift+Command+N: tworzy nowy folder w Finderze.
 • Command+przecinek (,): otwiera preferencje aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.

Skróty trybu uśpienia, wylogowania i wyłączania komputera

W przypadku niektórych z tych skrótów konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy przez dłuższy czas. Zapobiega to nieumyślnemu użyciu kombinacji.

 • Przycisk zasilania lub czytnik Touch ID: naciśnięcie włącza lub wybudza komputer Mac. Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, gdy komputer Mac jest wybudzony, aby go uśpić. Przytrzymaj dłużej, aby wymusić zamknięcie komputera Mac.
 • Option+Command+przycisk zasilania* lub Option+Command+wysuń nośnik (Media Eject) : wprowadza komputer Mac w tryb uśpienia.
 • Control+Shift+przycisk zasilania* lub Control+Shift+wysuń nośnik (Media Eject) : wprowadza wyświetlacze w tryb uśpienia.
 • Control+Shift+przycisk zasilania* lub Control+wysuń nośnik (Media Eject) : powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego ponowne uruchomienie, uśpienie lub wyłączenie komputera.
 • Control+Command+przycisk zasilania*: wymusza ponowne uruchomienie komputera Mac bez monitowania, czy zachować otwarte lub niezachowane dokumenty.
 • Control+Command+wysuń nośnik (Media Eject) : zamyka wszystkie aplikacje i uruchamia ponownie komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz je zachować.
 • Control+Option+Command+przycisk zasilania* lub Control+Option+Command+wysuń nośnik (Media Eject) : zamyka wszystkie aplikacje i wyłącza komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz je zachować.
 • Shift+Command+Q: wylogowuje z konta użytkownika systemu macOS. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. Aby wylogować się natychmiast bez potwierdzania, naciśnij kombinację Option+Shift+Command+Q.

* Nie dotyczy klawiatur z paskiem Touch Bar.

Skróty w Finderze i skróty systemowe

 • Command+D: duplikuje zaznaczone pliki.
 • Command+E: wysuwa zaznaczony dysk lub wolumin.
 • Command+F: rozpoczyna wyszukiwanie Spotlight w oknie Findera.
 • Command+I: wyświetla okno Informacje dla zaznaczonego pliku.
 • Shift+Command+C: otwiera okno Komputer.
 • Shift+Command+D: otwiera folder biurka.
 • Shift+Command+F: otwiera okno Wszystkie moje pliki.
 • Shift+Command+G: otwiera okno Idź do folderu.
 • Shift+Command+H: otwiera folder domowy bieżącego konta użytkownika systemu macOS.
 • Shift+Command+I: otwiera folder usługi iCloud Drive.
 • Shift+Command+K: otwiera okno Sieć.
 • Option+Command+L: otwiera folder Pobrane rzeczy.
 • Shift+Command+N: tworzy nowy folder.
 • Shift+Command+O: otwiera folder Dokumenty.
 • Shift+Command+P: pokazuje lub ukrywa okienko podglądu w oknach Findera.
 • Shift+Command+R: otwiera okno funkcji AirDrop.
 • Shift+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek z kartami w oknach Findera.
 • Control+Shift+Command+T: dodaje wybraną rzecz Findera do Docka (system OS X Mavericks lub nowszy).
 • Shift+Command+U: otwiera folder Narzędzia.
 • Shift+Command+D: wyświetla lub ukrywa Dock.
 • Control+Command+T: dodaje zaznaczoną rzecz do paska bocznego (system OS X Mavericks lub nowszy).
 • Option+Command+P: pokazuje lub ukrywa pasek ścieżki w oknach Findera.
 • Option+Command+S: pokazuje lub ukrywa pasek boczny w oknach Findera.
 • Command+ukośnik (/): pokazuje lub ukrywa pasek stanu w oknach Findera.
 • Command+J: pokazuje opcje widoku.
 • Command+K: otwiera okno Połącz z serwerem.
 • Command+L: tworzy skrót do zaznaczonej rzeczy.
 • Command+N: otwiera nowe okno Findera.
 • Option+Command+N: tworzy nowy folder inteligentny.
 • Command+R: pokazuje oryginalny plik dla zaznaczonego skrótu.
 • Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek z kartami, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
 • Shift+Command+T: pokazuje lub ukrywa kartę Findera.
 • Option+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
 • Option+Command+V: przenosi pliki znajdujące się w schowku z ich oryginalnej lokalizacji do bieżącej lokalizacji.
 • Command+Y: wyświetla w funkcji Szybki przegląd podgląd zaznaczonych plików.
 • Option+Command+Y: wyświetla w funkcji Szybki przegląd pokaz slajdów zaznaczonych plików.
 • Command+1: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci ikon.
 • Command+2: wyświetla rzeczy w oknie Findera na liście.
 • Command+3: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci kolumn.
 • Command+4: wyświetla rzeczy w oknie Findera w widoku Cover Flow.
 • Command+lewy nawias ([): powoduje przejście do poprzedniego folderu.
 • Command+prawy nawias (]): powoduje przejście do następnego folderu.
 • Command+lewy nawias ([): otwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder.
 • Command+strzałka w górę: otwiera w nowym oknie folder, w którym znajduje się bieżący folder.
 • Command+strzałka w dół: otwiera zaznaczoną rzecz.
 • Strzałka w prawo: otwiera zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Strzałka w lewo: zamyka zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Command+Delete: przenosi zaznaczoną rzecz do Kosza.
 • Shift+Command+Delete: opróżnia Kosz.
 • Option+Shift+Command+Delete: opróżnia Kosz bez wyświetlania okna potwierdzenia.
 • Command+Y: wyświetla w funkcji Szybki przegląd podgląd zaznaczonych plików.
 • Command+zwiększenie jasności: włącza lub wyłącza tryb wyświetlacza.
 • Command+zmniejszenie jasności: włącza lub wyłącza tryb klonowania ekranu, gdy do komputera Mac jest podłączony więcej niż jeden wyświetlacz.
 • Option+zwiększenie jasności: otwiera preferencje monitorów. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania jasności.
 • Control+zwiększenie jasności lub Control+zmniejszenie jasności: zmienia jasność wyświetlacza zewnętrznego, jeśli wyświetlacz obsługuje tę funkcję.
 • Option+Shift+zwiększenie jasności lub Option+Shift+zmniejszenie jasności: stopniowo dostosowuje jasność wyświetlacza. Dodaj do tego skrótu klawisz Control, aby dostosować wyświetlacz zewnętrzny, jeśli wyświetlacz obsługuje tę funkcję.
 • Option+Mission Control: otwiera preferencje widoku Mission Control.
 • Command+Mission Control: pokazuje biurko.
 • Control+strzałka w dół: pokazuje wszystkie okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.
 • Option+zwiększ głośność: otwiera preferencje dźwięku. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania głośności.
 • Option+Shift+zwiększ głośność lub Option+Shift+zmniejsz głośność: stopniowo dostosowuje poziom dźwięku.
 • Option+zwiększ jasność klawiatury: otwiera preferencje klawiatury. Ten skrót działa też z klawiszem podświetlania klawiatury.
 • Option+Shift+zwiększ jasność klawiatury lub Option+Shift+zmniejsz jasność klawiatury: stopniowo dostosowuje jasność podświetlenia klawiatury.
 • Przycisk Option podczas podwójnego kliknięcia: otwiera folder w osobnym oknie i zamyka bieżące okno.
 • Przycisk Command podczas podwójnego kliknięcia: otwiera folder w osobnej karcie lub osobnym oknie.
 • Przycisk Command podczas przeciągania na inny wolumin: przenosi (zamiast kopiować) przeciągniętą rzecz na inny wolumin lub do innej lokalizacji.
 • Przycisk Option podczas przeciągania: kopiuje przeciąganą rzecz. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
 • Opcja+Command podczas przeciągania: tworzy skrót do przeciąganej rzeczy. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
 • Klawisz Opcja+kliknięcie trójkąta rozwijania: otwiera wszystkie foldery znajdujące się w zaznaczonym folderze. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Klawisz Command+kliknięcie nazwy okna: wyświetla foldery zawierające bieżący folder.
 • Dowiedz się, jak za pomocą klawiszy Command lub Shift zaznaczać wiele rzeczy w Finderze.
 • Kliknij menu Idź na pasku menu Findera, aby zobaczyć skróty otwierające często używane foldery jak Aplikacje, Dokumenty, Pobrane rzeczy, Narzędzia i iCloud Drive.

Skróty w dokumentach

Działanie tych skrótów może się różnić w zależności od używanej aplikacji.

 • Command+B: pogrubia zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza pogrubienie.
 • Command+I: stosuje kursywę do zaznaczonego tekstu lub włącza/wyłącza kursywę.
 • Command+K: dodaje łącze do strony internetowej.
 • Command+U: podkreśla zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza podkreślenie.
 • Command+T: wyświetla lub ukrywa okno Czcionki.
 • Command+D: wybiera folder Biurko w oknach Otwórz i Zachowaj.
 • Control+Command+D: wyświetla lub ukrywa definicję zaznaczonego wyrazu.
 • Shift+Command+dwukropek (:): wyświetla okno Pisownia i gramatyka.
 • Command+średnik (;): znajduje błędnie napisane wyrazy w dokumencie.
 • Option+Delete: usuwa wyraz z lewej strony punktu wstawiania.
 • Control+H: usuwa znak z lewej strony punktu wstawiania. Tak samo działa naciśnięcie klawisza Delete.
 • Control+D: usuwa znak z prawej strony punktu wstawiania. Tak samo działa naciśnięcie klawiszy Fn+Delete.
 • Fn+Delete: usuwa znak z prawej strony punktu wstawiania (użyteczne w przypadku klawiatur bez klawisza Delete). Tak samo działa naciśnięcie klawiszy Control+D.
 • Control+K: usuwa tekst między punktem wstawiania i końcem wiersza lub akapitu.
 • Fn+strzałka w górę: przewija okno o jedną stronę w górę (tak jak klawisz Page Up).
 • Fn+strzałka w dół: przewija okno o jedną stronę w dół (tak jak klawisz Page Down).
 • Fn+strzałka w lewo: powoduje przejście do początku dokumentu (tak jak klawisz Home).
 • Fn+strzałka w prawo: powoduje przejście do końca dokumentu (tak jak klawisz End).
 • Command+strzałka w górę: przenosi punkt wstawiania na początek dokumentu.
 • Command+strzałka w dół: przenosi punkt wstawiania na koniec dokumentu.
 • Command+strzałka w lewo: przenosi punkt wstawiania na początek bieżącego wiersza.
 • Command+strzałka w prawo: przenosi punkt wstawiania na koniec bieżącego wiersza.
 • Option+strzałka w lewo: przenosi punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu.
 • Option+strzałka w prawo: przenosi punkt wstawiania na koniec następnego wyrazu.
 • Shift+Command+strzałka w górę: zaznacza tekst między punktem wstawiania i początkiem dokumentu.
 • Shift+Command+strzałka w dół: zaznacza tekst między punktem wstawiania i końcem dokumentu.
 • Shift+Command+strzałka w lewo: zaznacza tekst między punktem wstawiania i początkiem bieżącego wiersza.
 • Shift+Command+strzałka w prawo: zaznacza tekst między punktem wstawiania i końcem bieżącego wiersza.
 • Shift+strzałka w górę: rozszerza zaznaczenie tekstu do znaku znajdującego się bezpośrednio nad punktem wstawiania (w wierszu powyżej).
 • Shift+strzałka w dół: rozszerza zaznaczenie tekstu do znaku znajdującego się bezpośrednio pod punktem wstawiania (w wierszu poniżej).
 • Shift+strzałka w lewo: rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w lewo.
 • Shift+strzałka w prawo: rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w prawo.
 • Option+Shift+strzałka w górę: rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego akapitu, a następnie do początku poprzedniego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Option+Shift+strzałka w dół: rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego akapitu, a następnie do końca następnego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Option+Shift+strzałka w lewo: rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wyrazu, a następnie do początku poprzedniego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Option+Shift+strzałka w prawo: rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wyrazu, a następnie do końca następnego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Control+A: przechodzi na początek wiersza lub akapitu.
 • Control+E: przechodzi na koniec wiersza lub akapitu.
 • Control+F: przechodzi o jeden znak do przodu.
 • Control+B: przechodzi o jeden znak do tyłu.
 • Control+L: wyśrodkowuje kursor lub zaznaczenie w widocznym obszarze.
 • Control+P: przechodzi o jeden wiersz w górę.
 • Control+N: przechodzi o jeden wiersz w dół.
 • Control+O: dodaje nowy wiersz za punktem wstawiania.
 • Control+T: zamienia miejscami znaki przed i za punktem wstawiania.
 • Command+lewy nawias klamrowy ({): wyrównuje tekst do lewej.
 • Command+prawy nawias klamrowy (}): wyrównuje tekst do prawej.
 • Shift+Command+kreska pionowa (|): wyśrodkowuje tekst.
 • Option+Command+F: powoduje przejście do pola wyszukiwania.
 • Option+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi w aplikacji.
 • Option+Command+C: kopiuje ustawienia formatowania (styl) zaznaczonej rzeczy do schowka.
 • Option+Command+V: stosuje (wkleja) skopiowany styl do zaznaczonej rzeczy.
 • Option+Shift+Command+V: wkleja rzecz i stosuje w niej ustawienia formatowania sąsiadującej treści.
 • Option+Command+I: wyświetla lub ukrywa okno Inspektora.
 • Shift+Command+P: wyświetla okno Układ strony, umożliwiające dostosowanie ustawień dokumentu.
 • Shift+Command+S: wyświetla okno dialogowe Zachowaj jako lub duplikuje bieżący dokument.
 • Shift+Command+znak minus (-): zmniejsza rozmiar zaznaczonej rzeczy.
 • Shift+Command+znak plus (+): zwiększa rozmiar zaznaczonej rzeczy. Tak samo działa kombinacja Command+znak równości (=).
 • Shift+Command+Znak zapytania (?): otwiera menu Pomoc.

W trzeciej części cyklu o skrótach klawiszowych w systemie Mac OS X chciałbym opisać w jaki sposób możemy uzyskać znaki specjalne.

©

®
°

§
÷

Alt + G
Alt + 2
Alt + R
Alt + Shift + 8
Alt + 3
Alt + 6
Alt + T
Alt + D
Alt + J
Alt + W
Alt + V
Alt + =
Alt + <
Alt + >
Alt + /
Alt + ;
Alt + Shift + –
znak praw autorskich
znak marki handlowej
znak zarejestrowanej marki
stopień
waluta Euro
paragraf
krzyż
znak różniczki (matematyka)
litera delta
znak sumy (matematyka)
znak wyboru
znak nierówności (matematyka)
znak mniejsze lub równe (matematyka)
znak większe lub równe (matematyka)
symbol dzielenia (matematyka)
wielokropek
myślnik / pauza